Terug naar projectoverzicht

Rijkscoördinatie Ruimte voor de Rivier projecten

Het klimaat verandert en waterstanden in de rivier bereiken vaker en sneller een hoogwaterstand. Het risico op overstromingen wordt hierdoor groter. De rivieren moeten meer ruimte krijgen, zodat de maatgevende hoogwaterstanden niet verder toenemen. Dit beleid is vastgelegd in een planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier en inmiddels zijn maatregelen gerealiseerd op diverse plaatsen. Voorbeelden zijn de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, dijkverlegging Lent en het Reevediep (voorheen byepass Kampen). Voor het behalen van de waterveiligheidsdoelstelling van Ruimte voor de Rivier is onder de naam Stroomlijn een inhaalslag gemaakt met vegetatieverwijdering in de uiterwaarden.

Voor de Ruimte voor de Rivier-maatregelen en de Stroomlijningrepen hebben wij de Rijkscoördinatie van de benodigde besluiten verzorgd; kortweg het gelijktijdig aanvragen, opstellen en publiceren van de benodigde (ontwerp)besluiten. Hiertoe hebben wij de samenwerking bevordert tussen de betrokken partijen door het opzetten en beheren van een duidelijke overlegstructuur, heldere planning, actielijsten e.d.. Betrokken partijen waren onder andere bevoegde gezagsinstanties zoals ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. De besluiten waarop de coördinatie betrekking had waren onder andere Rijksinpassingsplannen, Bestemmingsplannen, Projectplannen Waterwet, Watervergunningen.

Zowel de betrokkenen van Rijkswaterstaat als de bevoegde gezagsinstanties ervoeren de Rijkscoördinatie als prettig en ondersteunend voor de besluitvorming. De coördinatie heeft geleid tot beter afstemde besluiten en een snellere procedure.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons? Neem dan contact op met Jan Ponsioen of Lars Haverkort.