Terug naar projectoverzicht

Provinciale coördinatie IJsseldelta-Zuid

Een gevolg van de klimaatverandering is dat onze rivieren meer water gaan afvoeren en waterpeilen stijgen. Met het programma IJsseldelta-Zuid wordt in de omgeving van Kampen en Dronten gewerkt aan een integrale gebiedsontwikkeling in combinatie met hoogwaterbescherming. Om meer water veilig over de IJssel te kunnen afvoeren is in het masterplan IJsseldelta-Zuid de aanleg van een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer (Reevediep) en woningbouwontwikkeling ten zuiden en ten westen van Kampen. De hoogwatergeul Reevediep is een van de benodigde maatregelen in de benedenloop van de IJssel om de verwachte hogere rivierafvoeren in de toekomst veilig te kunnen verwerken. Inmiddels is de hoogwatergeul gerealiseerd en wordt onder de titel ‘IJsseldelta-Zuid fase 2’ aan de laatste projecten om het Reevediep volwaardig te laten functioneren. Dat zijn de aanleg van het Reevesluiscomplex, de versterking van de Drontermeerdijk, de (her)inrichting van recreatieterreinen, de amovering van de Roggebotsluis en de verbreding van de N307.

Voor het programma IJsseldelta-Zuid verzorgen wij de provinciale coördinatie van de benodigde besluiten. Voor de realisatie van de projecten zijn een groot aantal besluiten van verschillende bevoegde gezagen nodig. Het gaat hier om meerdere ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. Een dergelijk complexe omgeving vraagt om een goede samenwerking. Deze samenwerking wordt met de provinciale coördinatie bevordert door het opzetten en beheren van een duidelijke overlegstructuur en het opstellen en afstemmen van heldere planningen met de projectteams en bevoegde gezagen.

Zowel de betrokkenen van Rijkswaterstaat als de bevoegde gezagsinstanties ervaren de coördinatie als prettig en ondersteunend voor de besluitvorming en samenwerking. De coördinatie leidt tot beter afgestemde besluiten en snellere procedures.

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Lars Olof Haverkort.