Terug naar projectoverzicht

Provinciale coördinatie IJsseldelta-Zuid

Programma IJsseldelta is één van de Rijkswaterstaatprojecten van Ruimte voor de Rivier om toenemende waterstijging in de rivieren in goede banen te leiden. Door de rivieren meer ruimte te geven, houden de inwoners van het rivierengebied droge voeten.

Met het programma IJsseldelta-Zuid wordt in de omgeving van Kampen en Dronten gewerkt aan een integrale gebiedsontwikkeling in combinatie met hoogwaterbescherming. Om meer water veilig over de IJssel te kunnen afvoeren, is een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer aangelegd, het Reevediep. Daarnaast is in het programma ruimte voor woningbouwontwikkeling rondom Kampen. Onder de titel ‘IJsseldelta-Zuid fase 2’ wordt gewerkt aan de laatste projecten om het Reevediep volwaardig te laten functioneren. Dat zijn:

  • de aanleg van het Reevesluiscomplex (gerealiseerd september 2021);
  • de versterking van de Drontermeerdijk (gerealiseerd december 2021);
  • de (her)inrichting van recreatieterreinen (realisatie vermoedelijk eind 2022);
  • de amovering van de Roggebotsluis en de verbreding van de N307 (planfase).

Voor het programma IJsseldelta-Zuid verzorgt Bureau Ruimtewerk de provinciale coördinatie van de benodigde besluiten. Voor de realisatie van de projecten zijn een groot aantal besluiten van verschillende bevoegde gezagen nodig. Het gaat hier om meerdere ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. Een dergelijk complexe omgeving vraagt om een goede samenwerking. Deze samenwerking bevorderen wij door het opzetten en beheren van een duidelijke overlegstructuur en het opstellen en afstemmen van heldere planningen met de projectteams en bevoegde gezagen.

Zowel de betrokkenen van Rijkswaterstaat als de bevoegde gezagsinstanties ervaren de coördinatie als prettig en ondersteunend voor de besluitvorming en samenwerking. De coördinatie leidt tot beter afgestemde besluiten en snellere procedures.

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Lars Olof Haverkort.

Deel dit artikel