Terug naar projectoverzicht

Opstellen Uitvoeringsstrategie energieneutraliteit

Duurzame energie wordt steeds belangrijker gevonden. In dit kader heeft het Waterschap Rijn en IJssel als doelstelling om 100% energieneutraal te worden. Het waterschap wil dit bereiken met duurzame energieopwekking op haar eigen terreinen. Om te onderzoeken hoe het waterschap dit het beste kan bereiken is een deskresearch uitgevoerd naar de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Hierbij is gekeken naar onder andere wind, zon, water, biogas, warmtewinning uit riool- en oppervlaktewater en geothermie. De resultaten zijn gebruikt voor een verdere verkenning naar windenergie en zonne-energie. In deze onderzoeken zijn samen met een team van medewerkers van het waterschap de mogelijkheden voor daadwerkelijke realisatie onderzocht.

De resultaten zijn verwerkt in “Uitvoeringsstrategie energieneutraliteit”. Deze is samen met een bestuurlijk advies voorgelegd aan het bestuur van het waterschap. Wij hebben gezorgd voor een duidelijke planning waarbij zorg werd gedragen dat tussentijdse deadlines gehaald werden. Wij hebben de verschillende onderzoeken aangestuurd en begeleid en de resultaten verwerkt in een bestuurlijk advies aan het waterschap. De heeft geleid tot een vastgestelde uitvoeringsstrategie om te komen tot energieneutraliteit in 2025.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons? Neem dan contact op met Dinant Hommes.