Artikelen door Harriette Vermeer

Het ruime sop

Bureau Ruimtewerk kiest het ruime sop. Met 2 ervaren kapiteins uit het bureau, voeren we deze zomer met 2 schepen van Lemmer naar Enkhuizen en weer terug. Onderweg moesten er verschillende opdrachten worden uitgevoerd om de bootbingo te kunnen halen. Zonder averij geen spannende vaart, dus een vastzittend rif, flinke regenbuien en twee zieke deelnemers […]

Thematijd 17 maart 2022

Om de 6 weken organiseren wij met alle medewerkers van het bureau Thematijd. Tijdens dit moment vertelt een medewerker iets over een project waar hij of zij mee bezig is. Afgelopen donderdag 17 maart was het de beurt aan Dinant Hommes (partner, projectleider). We werden uitgenodigd om op locatie te komen in de buurt van […]

Waterrijke toekomst voor Hegewarren

Deze week hebben de bestuurders van de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland een besluit genomen over de toekomst van de Hegewarren. De voorkeur is uitgesproken voor de variant Open en Natuurlijk. Met deze variant kunnen de meeste maatschappelijke doelstellingen gerealiseerd worden. Niet alleen worden de huidige problemen aangepakt (o.a. bodemdaling en verdroging), […]

Eerste stap richting realisatie Landgoed Noordmanshoek

Landgoed De Noordmanshoek staat in de schijnwerpers omdat de eerste stap wordt gezet richting realisatie van het landgoed door het inrichten van het zonnepark. In opdracht van Stichting Goed Veurmekare en in samenwerking met Stichting De Noordmanshoek is gestart met de bouw van het zonnepark van circa 5 hectare. Het zonnepark maakt deel uit van […]

Co-creatie veenweidepolder Hegewarren

Ruim een half jaar heeft een groep inwoners en betrokkenen uit en rondom de Hegewarren gewerkt aan mogelijke varianten voor de toekomst van deze polder in het veenweidegebied. In dit gebied zakt de bodem, waardoor het waterbeheer complexer wordt en er door het dalende veen veel CO2 vrijkomt. Door lagere grondwaterstanden verdrogen omliggende natuurgebieden. Bovendien […]

Thematijd: Bedrijventerrein ’t Veen in Hattem

Om de 6 weken organiseren wij intern Thematijd. Tijdens dit moment vertelt een medewerker iets over een project waar hij of zij mee bezig is. Afgelopen donderdag 8 april was het de beurt aan Sybold Herder (partner, projectleider). We werden uitgenodigd om op locatie te komen: bedrijventerrein ’t Veen in Hattem. De komende jaren vindt […]

Wonen voor ouderen in Hattem grote stap dichterbij

In Hattem is het prettig wonen. Veel mensen willen hier ook blijven wonen wanneer ze ouder worden en zorg nodig hebben. Er is echter onvoldoende aanbod van geschikte zorgwoningen voor ouderen binnen de gemeentegrenzen. Tot nu! Want op 23 maart werden de schetsplannen voor de vernieuwing van de bestaande woonzorgzone De Bongerd onthuld door eigenaar […]

Digitale participatie in tijden van Corona

Liever een eigen auto of een deelauto? Moet het landschap beslist blijven zoals het nu is? Of liever meer burgerinitiatieven of meer sturing door de gemeente? De afgelopen weken stonden in het teken van het digitale participatieproces van inwoners voor de toekomstvisie van gemeente De Wolden. De coronapandemie vroeg om een creatieve oplossing voor het […]

Integrale verkenning opgaven Overijssels Kanaal

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in de vergadering van 16 februari 2021 besloten tot een integrale verkenning van opgaven voor het Overijssels Kanaal tussen Deventer en Raalte. Dit betekent dat in het vervolg niet alleen onderzoek zal plaatsvinden naar het realiseren van de chemische en ecologische doelen van de Kader Richtlijn […]

Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst

Het project Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst in de gemeente Staphorst gaat na jaren van planvoorbereiding in uitvoering! Het plan maakt onderdeel uit van de landinrichting Staphorst en is gericht op verbetering van de landbouwsituatie. Voor de extreem natte situaties gaan we een aantal watergangen verbreden en komt er een waterberging. Voor de extreem droge […]

Sybold Herder partner bij bureau Ruimtewerk/ bureau Rekenruimte

Met ingang van 1 januari 2021 is Sybold Herder toegetreden als partner bij bureau Ruimtewerk/Rekenruimte. Sybold werkt als project- en procesmanager aan gebieds- en locatieontwikkelingen in met name de stedelijke omgeving. Dinant en Erik zijn blij met de komst van Sybold: “Met Sybold verbreden we onze kennis en ervaring binnen beide bureaus op het gebied […]